Découverts sur le clip « OTAM » de Kareem Kalokoh, les ATH KIDS sont de véritables OVNIs, fers de lance d’une scène trap jusqu’à lors inexistante à Athènes. Rencontre avec Kareem Kalokoh, Majin Cost, le producteur Taj Jamal après leur concert événement en première partie d’A$AP Nast à Toulouse.

Τους ανακαλύψαμε από το κλίπ ΟΤΑΜ του Kareem Kalokoh, οι  ATH KIDS είναι από άλλο πλανήτη, αιχμή του δόρατος μιας σκηνής τραπ, ανύπαρκτης μέχρι στιγμής στην Αθήνα. Συνάντηση με τους  Kareem Kalokoh, Majin Cost, και τον παραγωγό Taj Jamal μετά το opening τους στην συναυλία του ASAP Nast στην Τουλούζη.

Pour nous être régulièrement rendu sur place, votre style est plutôt inhabituel en Grèce, où une grande partie du public se passionne pour le rap des 90’s.

Ξέροντας καλά την χώρα, το στυλ σας θα λέγαμε ότι δεν είναι συνηθησμένο στην Ελλάδα στην οποία ενα μεγάλο μέρος του κοινού είναι παθιασμένο με το ραπ των 90’s.

Nous sommes des enfants des années 90. Nous avons eu la chance de connaitre la fin de cette période, et tout ce qui est arrivé après. Pour schématiser, nous avons connu 2Pac sur MTV, mais la vraie claque générationnelle, c’était 50Cent. À choisir, on aime quand même le rap actuel. En Grèce, on est un peu à part, c’est vrai. C’est aussi pour ça qu’on s’est constitué en tant que groupe. On essaie de faire quelque chose de différent tout en gardant notre identité grecque. D’où notre nom, « ATH KIDS ».

Είμαστε παιδιά της δεκατίας του 90. Είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε το τέλος αυτής της περιόδου και ότι ήρθε μετά από αυτή. Για να γίνει πιο κατανοήτο, προλάβαμε τον  2Pac στο MTV, αλλά η σφαλιάρα της γενιάς μας ήταν ο  50Cent. Παρ όλα αυτά μας αρέσει το σημερινό ραπ. Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι οτι είμαστε λίγο πίσω. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο φτιάξαμε το γκρουπ. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό κρατώντας την ελληνική μας ταυτότητα. Εξ ου και το όνομά μας  « ATH KIDS ».


En quoi êtes-vous à part à Athènes ?

Ποιά είναι η ιδιαιτερότητα σας ?

Ce qu’on fait pour le public grec, c’est quasi-expérimental. On n’écoute pas que du hip-hop, c’est peut-être pour ça. On mélange plein d’influences, en mettant pas mal d’effets sur les voix. Ce serait ennuyeux de faire autrement, de n’être que dans la reproduction. On cherche à trouver notre propre son.

Αυτό που κάνουμε, για το ελληνικό κοινό είναι σχεδόν πειραματικό. ΄Ισως επειδή  δεν ακούμε  hip-hop. Συνδυάζουμε πολλές επιρροές, βάζοντας αρκετά εφέ πάνω στις φωνές. Θα ήταν βαρετό να το κάναμε αλλιώς, δηλαδή να κάνουμε ότι κάνουν και οι άλλοι. Ψάχνουμε να βρούμε τον δικό μας ήχο.

Comment définiriez-vous l’entité ATH KIDS ?

Πως θα ορίζατε τους ATH KIDS ?

Ath Kids est un collectif de producteurs, de rappeurs, de DJs, de photographes… Nous sommes amis depuis petits, on a habité les mêmes quartiers. Ce qui nous lie le plus, c’est notre mentalité. On a de la chance de s’être trouvés ! Nous sommes ouverts à toutes sortes de choses, et on ne se cantonne pas à une seule école de rap.

Οι Ath Kids είναι μια συλλογικότητα που αποτελείται από παραγωγούς, ράπερς, Djs, φωτογράφους…Είμαστε φίλοι από μικροί, μεγαλώσαμε στις ίδιες γειτονιές. Αυτό που μας ενώνει περισσότερο είναι η νοοτροπία μας. Είμαστε τυχεροί που βρήκαμε ο ένας τον άλλο. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα και δεν είμαστε κολλημένοι σε μία σχολή ραπ.


Peut-on parler d’une scène trap ou post-trap à Athènes aujourd’hui ?

Μπορούμε να μιλήσουμε για μια σκημν τραπ στην Αθήνα σήμερα?

C’est très nouveau ici. Les grecs hallucinent sur notre style. Ils se demandent un peu ce que nous sommes en train de faire ! Après, il n’y a pas que nous. D’autres personnes essayent de promouvoir cette musique. Certains font de la trap en grec par exemple. Le problème, c’est que cela ne franchira jamais les frontières du pays.

Είναι πολύ καινούργιο εδώ. Οι ΄Ελληνες τα χάνουν με το στυλ μας. Αναρωτιούνται λίγο τι κάνουμε. Βέβαια δεν υπάρχουμε μόνο εμείς. Υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν αυτήν την μουσική. Μερικοί κάνουν τραπ στα ελληνικά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν θα περάσει τα σύνορα της χώρας.


Mais les grecs écoutent énormément de rap français !

Μα οι ΄Ελληνες ακούνε πολύ γαλλική ραπ!

C’est clair. C’est l’exception qui confirme la règle ! (Rires) Tu sais, la Grèce est un pays très traditionaliste. Et ici, la vision du hip-hop s’enferme un peu dans une tradition. La plupart des amateurs de rap aiment les classiques et uniquement les classiques. Certains artistes occupent ce créneau, car il savent que c’est exactement ce qu’attend le public. Mais c’est en train de changer. La jeune génération s’intéresse de plus en plus aux nouveautés.

Σίγουρα. Είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα!(Γέλια). Ξέρεις, η Ελλάδα είναι μια χώρα στενά συνδεδεμένη με την παράδοση. Και εδώ, η αντίληψη του  hip-hop εγκλωβίζεται λίγο σε μια παράδοση. Στην πλειονότητα αυτών που κάνουν ραπ, αρέσουν τα κλασσικά και μόνο τα κλασσικά. Ορισμένοι καλλιτέχνες το ακολουθούν αυτό γιατί ξέρουνε οτι είναι αυτό ακριβώς που περιμένει το κοινό. Αλλά είναι σε μια φάση αλλαγής. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για  νέα πράγματα.

Comment le public athénien vous a-t ’il accueilli ?

Πως σας υποδέχθηκε το κοινό της Αθήνας?

Plutôt bien en fait ! Nous avons la chance d’être à Athènes, c’est une grande ville. Il se passe énormément de choses et tout le temps. Après on ne va pas se mentir, il y a des haters. Il y a ceux qui aiment la variété grecque, ceux qui n’aiment que le boom-bap… ils ne peuvent pas trop nous blairer. Au-delà de tout ça, on a tous vécu la discrimination depuis tout petits. Alors nous sommes habitués. On sait ce que sait de ne pas être aimés, ça ne nous empêchera pas de faire ce que nous aimons. Quand tu es victime d’une maladie depuis toujours, tu sais comment faire face.

Σχετικά καλά τελικά! Είμαστε τυχεροί που είμαστε στην Αθήνα γιατί είναι μεγάλη πόλη. Γίνονται πολλά πράγματα και συνέχεια. Βέβαια δεν παραμυθιαζόμαστε, υπάρχουν haters. Υπάρχουν αυτοί που τους αρέσουν τα ελληνικά, υπάρχουν αυτοί που τους αρέσει μόνο το boom  bap…δεν μας χωνεύουν και πολύ. Πέρα από όλα αυτά, όλοι. Πέρα από όλα αυτά όλοι μας ζήσαμε τον διαχωρισμό ρατσισμό από μικροί. Οπότε είμαστε συνηθισμένοι. Ξέρουμε τι είναι να μη σε χωνεύουν, όμως δεν θα μας εμποδίσει να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. ΄Οταν είσαι θύμα μιας αρρώστιας από πάντα, ξέρεις πως να την αντιμετωπίσεις.


Qu’est-ce que vous écoutez le plus ? On y a vu une grosse influence Jazz Cartier…

Τι ακούτε περισσότερο? Βλέπουμε οτι υπάρχει μια μεγάλη επιρροή από  Jazz Cartier…

On écoute Jazz Cartier, mais pas plus que d’autres rappeurs. On aime ceux qui sont dans le même délire que nous, cela ne veut pas dire qu’on cherche à les copier. On a des goûts très différents dans le collectif. A l’arrivée, tout s’imbrique bien et le résultat nous ressemble. C’est le plus important. Le processus est à peu près le même pour nos vidéos. La personne qui s’occupe de nos clips s’appelle Valentin Rivera. Il a une vraie vision. Il sait où il veut aller, mais il ne se met pas d’œillères. Comme nous ! On aime tout ce qui est spontané. Si tu ne vois que l’objectif, ce n’est pas intéressant. Ce qui est bien, c’est la façon d’y arriver.

Ακούμε Jazz Cartier αλλά όχι περισσότερο από άλλους ράπερς. Μας αρέσουν αυτοί που είναι στην ίδια φάση με την δική μας χωρίς ομώς να σημαίνει ότι ψάχνουμε να τους αντιγράψουμε.΄Εχουμε πολύ διαφορετικά γούστα μέσα στην συλλογικότητα. Τελικώς όλα δένουν και το αποτέλεσμα μας εκφράζει όλους. Είναι το πιο σημαντικό. Η διαδικασία είναι περίπου η ίδια για τα βίντεο μας. Το άτομο το οποίο ασχολείται λέγεται  Valentin Rivera. ΄Εχει ενα πραγματικό όραμα. Ξέρει που θέλει να πάει αλλά δεν βάζει παρωπίδες. ΄Οπως εμείς!Μας αρέσει ότι είναι αυθόρμητο. Αν βλέπεις μόνο τον στόχο δεν έχει ενδιαφέρον. Αυτό που είναι ωραίο είναι ο τρόπος με τον οποίο φτάνεις εκεί.

Vous écoutez du rap français ?

Ακούτε γαλλική ραπ?

Il y a quelques années, un ami à nous est parti en Belgique et il est revenu avec plein de sons ! On a bien aimé Joke. Kaaris aussi !

Πριν μερικά χρόνια, ένας φίλος μας πήγε στο Βέλγιο και γύρισε με πολλά νέα ακούσματα!Μας άρεσε πολύ ο Joke. Kaaris επίσης !


C’est la deuxième fois que vous venez jouer à Toulouse, vos seules dates en France ! Pourquoi ?

Είναι η δεύτερη φορά που έρχεστε να παίξετε στην Τουλούζη που είναι οι μοναδικά σας λαιβ στην Γαλλία. Πως κ ετσι?

On a connu Simon de l’asso Face Cachée sur Instagram. Il voulait absolument nous faire venir ici. Ça s’est fait comme ça, de façon très simple. On était tous un peu éparpillés chacun de notre côté. Quand on nous a dit que c’était pour première partie d’OG Maco… laisse tomber, on a tous arrêté ce qu’on était en train de faire ! On a pris l’avion direct ! Idem pour hier soir avec A$AP Nast. Le public nous a vraiment bien reçu, c’était mortel.

Γνωρίσαμε τον Σιμόν από τον σύλλογο Fache Cachee στο Instagram. ΄Ηθελε πάση θυσία να μας φέρει εδώ. ΄Ετσι έγινε, πολύ απλά. Είμαστε λίγο διασκορπισμένοι ο καθένας στην μεριά του. ΄Οταν μας είπαν οτι είναι για το πρώτο μέρος του OG Maco…άστο, όλοι μας παρατήσαμε ότι κάναμε ! Πήραμε το αεροπλάνο κατευθείαν ! Πήραμε το αεροπλάνο κατευθείαν. Το ίδιο για χθες το βράδυ με τον  A$AP Nast. Το κοινό μας υποδέχτηκε πολύ θερμά, ήταν κορυφαίο.


Un dernier mot ?

Κάτι τελευταίο?

Merci aux toulousains, vous avez été énormes, ça fait partie des meilleures ambiances qu’on ait connues, on veut revenir encore !

Ευχαριστούμε τους Τουλουζιάνους, είσασταν κορυφαίοι, ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες που ζήσαμε  και θέλουμε σίγουρα να ξανάρθουμε!!!

 

Propos reccueillis et traduits par Dimitri Kanellias & Paul Muselet.